Christian is opleider - moderator voor Burn-Out diagnose en behandeling aan huisartsen en klinisch psychologen :


Komen tot een geïntegreerde aanpak van burn-out in de huisartsenpraktijk via lokaal georganiseerde multidisciplinaire vormingen voor huisartsen en klinisch psychologen (Domus Medica en de Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen)

Het project zet in op het versterken van de multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen en klinisch psychologen voor de detectie en behandeling van burn-out. Hiertoe is een multidisciplinair vormingspakket uitgewerkt, bestaande uit een e-learning en LOK pakket.

In het vormingspakket gaat aandacht uit naar theoretische kader & definities, het herkennen van signalen (differentiële diagnose), het gebruik van tools  en het verwerken van inzicht in de denkkaders/rollen van de huisarts, klinisch psycholoog, coach, adviserend arts en arbeidsgeneesheer.

Aan de hand van casussen wordt dieper ingegaan op de samenwerking tussen huisarts en klinisch psycholoog. Wat zijn de concrete verwachtingen? Hoe wordt een verwijzing aangepakt? Hoe wordt de communicatie doorheen het zorgtraject verzekerd en gefaciliteerd?

Daarnaast wordt de aanvraag voor een nomenclatuurcode voor het psychosociale consult uitgewerkt.

Ultiem willen we de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg vanuit de huisartsenpraktijk verbeteren door het versterken van de kennis, vaardigheden en attitude van huisartsen met betrekking tot het stellen van een diagnose, het doorverwijzen en de samenwerking met klinische psychologen. Het voorstel tot nomenclatuurcode zet in op het creëren van ruimte om de verworven attitude, kennis en vaardigheden effectief in de praktijk te brengen.


charlotte.sercu@domusmedica.be

https://socialsecurity.belgium.be/nl/sociaal-beleid-mee-vorm-geven/pilootprojecten-geintegreerd-prev...